Skip to content

System emerytalny

 • Kiedy ludzie przestają pracować ze względu na swój wiek (67–70 lat), otrzymują emeryturę, a także zazwyczaj wypłaty z funduszu emerytalnego.
 • Emeryturę wypłaca państwo za pośrednictwem organów ubezpieczeń społecznych (Zakład Ubezpieczeń Społecznych/Tryggingastofnun). Prawa przysługujące w ramach w systemu ubezpieczeń społecznych są powiązane z okresem pobytu w Islandii.www.tr.is
 • Zgodnie z prawem wszyscy pracownicy otrzymujący wynagrodzenie oraz osoby prowadzące własną działalność są zobowiązani do opłacania składki emerytalnej w wysokości co najmniej 15,5% całkowitego wynagrodzenia – kwota ta jest podzielona między pracowników i pracodawców.Pracownik płaci 4% składki, a pracodawca – 11,5%.
 • Celem funduszy emerytalnych jest zapewnienie ich członkom wystarczającej emerytury na resztę życia. Wypłaty z funduszu emerytalnego mają również rekompensować utratę dochodu z powodu niepełnosprawności lub śmierci współmałżonka. www.lifeyrismal.is
 • Wysokość wypłat emerytury jest określana na podstawie składek płaconych przez każdą osobę w trakcie jej życia zawodowego, a także wyników funduszy emerytalnych.
 • Niektóre fundusze emerytalne są otwarte dla wszystkich, podczas gdy inne są ograniczone do określonych zawodów.
 • Dodatkowe oszczędności emerytalne są opcjonalne. Osoby otrzymujące wynagrodzenie mogą wpłacić do funduszu emerytalnego dodatkową składkę w wysokości 4% całkowitego wynagrodzenia, do której dolicza się składkę pracodawcy. Wiele osób decyduje się na to rozwiązanie.

Urząd Pracy

 • Urząd Pracy (Vinnumálastofnun) jest instytucją publiczną działającą na podstawie ustawy o instrumentach rynku pracy i ustawy o ubezpieczeniu na wypadek bezrobocia. www.vmst.is
 • Do ogólnych usług świadczonych przez Urząd Pracy osobom fizycznym należą rejestracja, ocena kwalifikacji, doradztwo, środki zaradcze i rekrutacja do pracy,
 • Urząd Pracy ma swoją główną siedzibę w Reykjavíku oraz oddziały w całym kraju.
 • Urząd Pracy wypłaca zasiłki dla bezrobotnych. Są one zawsze postrzegane jako tymczasowy środek zaradczy.
 • Osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych muszą aktywnie szukać pracy i być gotowe na udział w działaniach instrumentów rynku pracy.
 • Osoba fizyczna może być uprawniona do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych łącznie przez 30miesięcy od chwili złożenia wniosku o zasiłek.
 • Pracownicy w wieku 18–70 lat mają prawo do zasiłku dla bezrobotnych pod warunkiem, że uzyskali prawo do ubezpieczenia i spełnią różne wymagania.
 • Aby być uprawnionym do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych, trzeba mieć pozwolenie na pracę w Islandii bez ograniczeń.
  • Osoby, którym przyznano status ochrony międzynarodowej, mają nieograniczone prawa w zakresie pobytu i pracy, a zatem mogą być uprawnione do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych, jeśli spełnione są inne warunki.
  • Osoby, które otrzymały zezwolenie na pobyt ze względów humanitarnych i/lub tymczasowe zezwolenie na pobyt, mają ograniczone prawo do podjęcia pracy w Islandii, a zatem nie są uprawnione do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych. (Jeśli takie osoby otrzymają później zezwolenie na pobyt stały, mogą ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych).
 • Do zadań Urzędu Pracy należą:
  • Prowadzenie rejestru dostępnych ofert pracy i udostępnianie informacji o dostępnych ofertach osobom poszukującym pracy.
  • Rejestracja bezrobotnych i wypłata zasiłków dla bezrobotnych.
  • Organizowanie działań na rynku pracy, takich jak kursy, zasoby związane z pracą, doradztwo i rehabilitacja zawodowa.
  • Zarządzanie, pozyskiwanie i udostępnianie informacji o stanie rynku pracy w Islandii.
  • Wydawanie zezwoleń na pracę i rejestracja cudzoziemców na rynku pracy.
  • Monitorowanie pracy obcokrajowców we współpracy z innymi organami rządowymi.
  • Dążenie do zapewnienia obcokrajowcom takich samych warunków w zakresie wynagrodzenia, jak w przypadku innych pracowników na islandzkim rynku pracy.
  • Prowadzenie zespołu ds. uchodźców oraz działu międzynarodowego w celu poszukiwania zasobów i świadczenia usług dla osób pochodzenia zagranicznego w związku z działalnością na rynku pracy.

Unikanie podatków

 • Czasami pracownicy otrzymują wynagrodzenie, które nie jest oficjalnie zadeklarowane i nie płacą podatków. Nazywa się to „pracą na czarno”.
 • Taka działalność jest nielegalna i karalna.
 • Podmiot gospodarczy, który nie płaci podatków od swojej działalności oraz pracownicy, którzy nie płacą podatków od swoich dochodów, nie wnoszą swojego wkładu w społeczeństwo.
 • Dochody z podatków są wykorzystywane do opłacania usług i projektów, które przynoszą korzyści wszystkim członkom społeczeństwa.

Praca „na czarno” – jakie są konsekwencje?

 • Praca „na czarno” oznacza, że osoba fizyczna:
  • Nie otrzymuje zasiłku chorobowego.
  • Nie otrzymuje płatnego urlopu w okresie letnim.
  • Nie odprowadza składek w celu otrzymania uprawnień emerytalnych.
  • Nie ma prawa do zasiłku dla bezrobotnych.
  • Nie ma ubezpieczenia wypadkowego w pracy.
  • Ma mniejsze prawdopodobieństwo uzyskania pożyczki bankowej lub kredytu mieszkaniowego.
  • Ma mniejsze prawdopodobieństwo znalezienia mieszkania do wynajęcia.
  • Nie otrzyma umowy o pracę, referencji ani udokumentowanego doświadczenia zawodowego.
  • Dlatego będzie miała trudności ze znalezieniem innej pracy.
Can we improve the content on the site?