Skip to content

 خوش آمدید به Landneminn

 

این صفحات حاوی مطالب آموزشی جامعه شناسی برای بزرگسالان مهاجر در ایسلند است

در اینجا اطلاعات مهمی در مورد ایسلند و حقوق و تعهدات خود در جامعه ایسلند به دست می آورید

مهاجران جدید در ایسلند

تاریخ، جغرافیا و شیوۀ زندگی

کودکان و خانواده ها

خدمات درمانی

آموزش و پرورش و مهارت های

اقتصاد

دموکراسی و رفاه جامعه

ثبت نام دوره

More