Skip to content

دستمزدها و مالیات‌ها

 • در ایسلند، دستمزدهابه‌صورتماهانه و در اوایل ماه جدید پرداخت می‌شود.
 • درآمد خالص، بعد از کسر مالیات به حساب بانکی کارکنان واریز می‌شود.
 • فیش حقوقی در موارد گسترده‌ایبه صورت الکترونیکی صادر می‌شود، و مردم می‌تواننداز طریق خدمات غیر حضوری بانک (آنلاین یا به صورت تلفنی) در بخش «اسناد شخصی» آن را پیدا کنند.
 • فیش حقوقی: مقدار حقوق واریزی، کل حقوق، مالیات‌ های پرداختی و مخارج دیگری که مرتبط با حقوق است را نشان می‌دهد.
 • کل حقوق، مقدار حقوقی است که قبل از کسر مالیات و کسر مخارج مرتبط با حقوق وجود دارد.
 • حقوق پرداختی، مقدار حقوقی است که به حساب بانکی واریز می‌شود.
 • تمام حقوق‌ بگیرانباید فیش حقوقی دریافت کنند که در آن درآمد و کسوراتمشخص شده باشد.

مخارج مرتبط با حقوق

 • مخارج مرتبط با حقوق شامل:
  • پرداخت‌هایصندوق بازنشستگی
  • عوارض (حق) عضویت در اتحادیه
  • مشارکت در انجمنِکارگری که در محل کار وجود دارد.
  • مخارج تغذیه، اگر کارکنان پولی برای غذایی که در محل کار فراهم می‌شودپرداخت کنند.
 • کارفرمایاننیز موظفند پرداخت‌هایحمایتی برای فرزندان و عوارضِ رسمیِ پرداخت ‌نشده را از دستمزد‌ها کم کرده و برای مقامات ارسال کنند.
 • تمام پرداختی‌هاو تمام کسوراتباید در فیش حقوقی صادره در هر ماه مشخص باشد.

مالیات – منبع حمایتی مهم در کشورهای رفاهی

 • دولتِرفاهی ایسلند، متکی به مالیات‌هاو عوارضِ رسمی پرداختی از سوی مردم است. درآمد حاصل از مالیات دولت، صرف خدمات عمومی و مزایای اجتماعی می‌شود. www.rsk.is
 • تمام طرفینیکه در شکل‌ گیری این درآمد نقش داشتنه‌اند(حقوق‌ بگیران و پیمان‌کاران)، ملزم به پرداخت مالیاتِ ‌بر‌ درآمد و مالیاتِ شهرداری هستند.
 • مالیاتِبر درآمد به دولت پرداخت می‌شود.
 • مالیات شهرداری، به شهرداری محل زندگی شما پرداخت می‌شود.
 • حقوق‌ دهنده‌هاملزم هستند که مالیات‌هارا از دستمزدهای حقوق‌ بگیران کم کنند و این مالیات‌ها را به دولت بپردازند.
 • حقوق‌بگیران، بسته به درآمدی که دارند، میزان مالیات متفاوتی را پرداخت می‌کنند.
 • دستگاه‌ مالیاتی، طبقات مالیاتی دارد که روی حقوق افراد اعمال می‌شود.
 • به‌طور میانگین، مردم حدود ۳۷.۴درصد از درآمدی که دارند را صرف مالیات‌ها و مخارج مربوط به حقوق می‌کنند.
 • کمک‌ هزنیه‌های مالیاتی از مقدار مالیات‌ها کم می‌شود. کمک‌ هزینه‌های مالیاتی برای هر ماه در سال ۲۰۲۱میلادی، ۵۰.۷۹۲کرونا است. https://www.rsk.is/einstaklingar/stadgreidsla/personuafslattur/
 • هر کسی که در ایسلند ساکن باشد و طول سال مالی، ۱۶سال یا بیشتر سن داشته باشد، از حق استفاده از کمک‌هزینه‌های مالیاتی برخوردار است.

اظهارنامه‌ی مالیاتی پُر کند

 • همه ملزم هستند که در ماه مارس هر سال، یک اظهارنامه‌یمالیاتی به مقامات مالیاتی تحویل دهند. این قانون همچنین برای افرادی که از مزایای اجتماعی یا مزایای از کار افتادگی بهره می‌برندنیز اعمال می‌شود.
 • اگر شخصی اظهارنامه‌یمالیاتی خود را تحویل ندهد، نماینده‌یبخشِ مالیات‌های درون‌ مرزی، مقدار حقوق دریافتی توسط شخص مورد نظر را ارزیابی خواهد کرد.
 • اظهارنامه‌یمالیاتی، سندی الکترونیک است که نشان‌دهنده‌یتمام درآمد، دارایی‌ها، بدهی‌ها و پرداخت‌های مالیاتی شخص مورد نظر در طول سال است.
 • مقامات مالیاتی، اظهارنامه‌‌ی مالیاتی را مورد بررسی قرار می‌دهندو مقدار عوارض رسمی که همه باید پرداخت کنند را محاسبه می‌کنند، و با اظهارنامهمقایسه ‌می‌‌کنند تا ببینند هم‌خوانی دارد یا خیر.
 • یارانه‌ هاییکه برای پرداخت بهره‌یوام‌های مربوط به مسکن و اولاد تعلق می‌گیرد، بر اساس اظهارنامه‌ی مالیاتی محاسبه می‌شود. وام‌هایی که برای حمایت از خانواده‌هایی که فرزند دارند شکل گرفته. این مزایا بر اساس درآمد و دارایی است.
 • اظهارنامه‌یمالیاتی به شکل الکترونیکی است.
 • معمولاً تمام اطلاعات باید از قبل در آن وارد شده باشد، برای مثال دستمزد‌هاو مالیات‌هایکسر شده از مشاغل حقوق‌ بگیر.
 • اظهارنامه‌یمالیاتی باید به‌صورتالکترونیکی تایید و تکمیل شود. برای انجام این کار می‌توانید از وِب‌کی یا گواهی الکترونیک استفاده کنید.
 • اظهارنامه‌یمالیاتی هر ساله در ماه مارس، در سایت www.skattur.isو در بخش «صفحات من» بایگانی می‌شود (پشتیبانی شبکه).
 • نتایج بازرسی‌هایمقامات مالیاتی از اظهارنامه‌یمالیاتی هر شخص، به‌صورت تفصیلی در فیشِ ارزیابیِ مالیاتی می‌آید. درنتیجه، عوارض رسمی، غرامت و پولی که فرد مورد نظر بدهکار بوده یا بدهکار است را مشخص می‌کند. فیش ارزیابیِ مالیاتی را می‌توان به ‌صورت الکترونیکی در بخش «صفحات من» در آدرس www.skattur.is پیدا کرد.
Can we improve the content on the site?