Skip to content

سیستمِ حقوق بازنشستگی​

 • وقتی افراد به واسطه‌ی سن از کار دست می‌کشند (سن ۶۷تا ۷۰سال)، حقوق بازنشستگی مربوط به سالمندان را دریافت می‌کنند و این حقوق معمولاً از صندوق بازنشستگی پرداخت می‌شود.
 • حقوق بازنشستگی سالمندان توسط دولت و از طریق نهاد‌های بیمه‌ی اجتماعی (اداره‌یبیمه‌ی اجتماعی) پرداخت می‌شود. حقوقی که مردم در سیستم‌های تامین ‌اجتماعی از آن بهره‌مند هستند، مرتبط با مدت زمان اقامت آنها در ایسلند است.www.tr.is
 • طبق قانون، تمام حقوق‌بگیران و افراد خود‌اشتغال ملزم به پرداختِ مشارکتی حداقل ۱۵.۵درصدی از حقوق کلی خود به صندوق بازنشستگی هستند که این مبلغ بین کارکنان و کارفرمایان تقسیم می‌شود.حقوق‌ بگیران ۴ درصد و کارفرمایان ۱۱.۵ درصد مشارکت می‌کنند.
 • هدف از صندوق‌هایبازنشستگی این است اعضای آن حقوقی که برای بازنشستگی مربوط به سالمندان دریافت می‌کنند، برای ادامه زندگی آنها کافی باشد. پرداخت‌هایصندوق بازنشستگی همچنین در مواردی مثل ازکارافتادگی یا فوت همسر نیز کاربرد دارد و درآمدهای ازدست‌رفته را جبران می‌کند. www.lifeyrismal.is
 • مقدار پرداختی‌هایحقوق بازنشستگی، همچنین عملکردی که صندوق‌هایبازنشستگی دارند، بر اساس حق‌بیمه‌های پرداختی شخص در طول دوره‌ی کاری وی تعیین می‌شود.
 • برخی صندوق‌هایبازنشستگی بر روی همگان باز هستند، درحالیکهدیگر صندوق‌ها منحصر به مشاغل خاص هستند.
 • پس‌اندازهایحقوق بازنشستگیِتکمیلی، اختیاری است. در ازای مشارکت دوجانبه‌ از سوی کارفرما، حقوق بگیران می‌تواند در صندوق بازنشستگی، مشارکتی مازاد تا 4 درصد از کل حقوق خود را داشته باشند. تعداد زیادی از مردم این کار را انجام می‌دهند.

 

 وزارت كار

 • اداره‌یکار، نهادی عمومی است که بر اساس قانون اقدامات بازار کار و قانون بیمه‌یبیکاری عمل می‌کند. www.vmst.is
 • در میان خدمات عمومی که اداره‌یکار برای افراد فراهم کرده است می‌توانبه نام‌نویسی، ارزیابی صلاحیت، مشاوره، درمان‌ها و استخدامِ نیرویِ‌کار اشاره کرد.
 • علاوه بر شعبیکه در سراسر کشور دارند، دفتر مرکزی اداره‌یکار در ریکیاویک است.
 • اداره‌یکار، مزایای بیکاری را پرداخت می‌کند. این موارد همیشه به‌عنوان درمانی گذرا (موقت) دیده می‌شوند.
 • افرادی که شامل مزایای بیکاری می‌شوندباید همیشه برای پیدا‌کردنکار در تلاش و آماده‌ی مشارکت در اقدامات بازار کار باشند.
 • از زمانیکه برای دریافت مزایا اقدام می‌کند، فرد می‌تواند به مدت ۳۰ماه، حق استفاده از مزایای بیکاری را داشته باشد.
 • حقوق‌ بگیران از سن ۱۸تا ۷۰سال مشمول دریافت مزایای بیکاری هستند و این حق را دارند که بیمه دریافت کنند و به نیازهای مختلف خود جامه‌ی عمل بپوشانند.
 • شخصی که بخواهد مشمول مزایای بیکاری شود باید مجوز کار بدون محدودیتدر ایسلند را داشته باشد.
 • افرادی که از مصونیت بین‌المللی برخوردار بوده‌اند، محدودیتی در رابطه با حقوق کار و اقامت آنها وجود ندارد و در نتیجه ممکن است اگر نیازهای دیگر آنها برآورده شود، مشمول دریافت مزایای بیکاری نیز شوند.
 • افرادی که مجوز اقامت آنها در زمینه‌های انسانی (بشردوستانه) است یا/و مجوز اقامت موقت دارند، حقوق محدودی برای استخدام‌ شدن در ایسلند دارند، و در نتیجه مشمول دریافت پرداخت‌های مربوط به مزایای بیکاری نمی‌شوند. (اگر چنین افرادی در آینده مجوز اقامت دائم بگیرند، می‌توانند برای مزایای بیکاری اقدام کنند).
 • وظایف اداره‌یکار عبارتند از:
  • آمار داشتن از مشاغلی که موجود هستند، و به اشتراک گذاشتن اطلاعات مربوط به مشاغل موجود و افرادی که در جستجوی کار هستند.
  • تهیه‌یآماری از افراد بیکار و پرداخت‌هاییکه برای مزایای بیکاری صرف می‌شود.
  • سازمان‌دهیمنابع بازار کار مثل دوره‌هایتحصیلی، منابع کاری، مشاوره و توان‌بخشی‌های مربوط به کار.
  • مدیریت، تهیه و به‌ اشتراک‌گذاشتناطلاعات موجود در مورد وضعیت بازار کار در ایسلند.
  • صدور مجوزهای کار و به‌ثبت‌رساندناتباع خارجی در بازار کار.
  • زیرنظر‌گرفتننیرویِ‌کارخارجی با همکاری دیگر نهادهای دولتی.
  • تلاش در جهت اطمینان حاصل کردن از این مسئله که اتباع خارجی، همانند دیگر کارکنانیکه در بازار کار ایسلند مشغول به کار هستند، از شرایط دریافت دستمزد یکسان بهرمند شوند.
  • راه‌اندازیتیمی از پناه‌جویانو دپارتمانی بین‌المللی در جهت پیدا کردن منابع و ارائه خدمات به افراد خارج از کشوری که با فعالیت‌هایی که در بازار کار اتفاق می‌افتد در ارتباط هستند.

 

فرار مالیاتی

 • عضی‌اوقاتمردم کار می‌کنندو دستمزدی دریافت می‌کنند که به‌صورت رسمی اعلان نمی‌شود، و مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. که به آن «استخدام غیرقانونی» می‌گویند.
 • فعالیت‌هایاقتصادی اینچنینی، غیرقانونی است و طبق قانون مجازات دارد.
 • یک عامل اقتصادی که برای فعالیت‌هایخود مالیات نمی‌پردازد، و کارکنانیکه مالیاتِ درآمد خود را پرداخت نمی‌کنند، مشارکتی در جامعه ندارند.
 • درآمدهای حاصل از مالیات برای خدمات و طرح‌هاییاستفاده می‌شودکه برای عموم افراد جامعه مزیت دارد.

کارکردن غیرقانونی – چه عواقبی دارد؟

 • کارکردنِ غیرقانونی به این معناست که افراد
  • هیچ هزینه‌ی درمانی دریافت نمی‌کنند.
  • هزنیه‌ای برای تعطیلات تابستانی دریافت نمی‌کنند.
  • مشارکتی در حقوق مربوط به بازنشستگی ندارند.
  • حق استفاده از مزایای بیکاری را ندارند.
  • بیمه‌ی حوادثِ درحینِ کار ندارند.
  • بعید است بتوانند وام بانکی یا وامِ مسکن بگیرند.
  • بعید است بتوانند آپارتمانی برای اجاره پیدا کنند.
  • هیچ قراردادِ کاری، مدرک یا سندی دال بر اینکه سابقه‌ی‌کار محسوب شود در کار نخواهد بود.
  • درنتیجه، پیدا کردن کارهای دیگر بسیار سخت خواهد بود.

 

Can we improve the content on the site?