Skip to content

دموکراسی و رفاه جامعه

حقوق و آزادي‌ها (اختيارات) در يك جامعه‌ دموكراتيك

 • ايسلند كشوري جمهوري و دموكراتيك است. جمهوري ايسلند در تاريخ۱۷ژوئن ۱۹۴۴ تاسيس شد.
 • حكومت جمهوري به اين معنا است كه قدرت، در دست مردم است. شهروندان، نمايندگان پارلمان و نيزنمايندگان محلي را انتخاب مي‌كنند. اين نمايندگان، به احزاب سياسي مختلفي تعلق دارند.
 • انتخابات پارلمان، هر چهار سال يك بار برگزار مي‌شود.
 • همچنين رئيس‌جمهور كشور نيز با راي عموم مردم، براي دوره‌اي چهارساله انتخاب مي‌شود.
 • اكثريت مردم درمورد انتخابات تصميم مي‌گيرند.
 • بااين‌حال، اكثريت دولت براي نظر اقليت در هنگام سياست‌گذاري (به‌طور مثال در پارلمان و حوزه‌هايشهري و محلي) اهميت قائل هستند.
 • در ايسلند،‌ كليه‌ي شهروندان بالاي۱۸سال، از حق راي دادن برخوردار هستند.
 • فرد بايستي تابعيت ايسلند را داشته باشد تا بتواند در انتخابات پارلمان راي دهد.
 • اتباع بيگانه براي شركت در انتخابات محلي (شهري)، بايد به مدت پنج سال متوالي تا زمان برگزاري انتخابات، مقيم ايسلند باشند.
 • قدرت به سه قوه‌ي حكومتي تقسيم مي‌شود: مقَننه، مجريه و قضاييه.

منشور ملل متحد

 • منشور ملل متحد در تاريخ۲۶ژوئن ۱۹۴۵ در سانفرانسيسكو امضا شد. اين منشور،‌ اولين پيمان بين‌المللي با هدف خاص حفظ و حمايت از حقوق بشر در سرتاسر جهان بود.
 • ايسلند در سال ۱۹۴۶منشور ملل متحد را امضا كرد.
 • اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر، در تاريخ۱۰دسامبر ۱۹۴۸ به امضا و تصويب رسيد.
 • اين اعلاميه شامل مواد زير است: همه‌ي انسان‌ها آزادانه به دنيا مي‌آيند و با يكديگربرابرند. كليه‌ي افراد، فارغ از رنگ پوست، نژاد، جنسيت،‌ زبان، عقايد، دين و مذهب و يا ساير باورها،‌ از حقوق يكسان برخوردار هستند.

براساس اعلاميه‌ جهاني حقوق بشر

 • همه‌ي انسان‌ها آزادانه به دنيا مي‌آيند و با يكديگر برابرند. كليه‌ي افراد، فارغ از رنگ پوست، نژاد، جنسيت،‌ زبان، عقايد، دين و مذهب و يا ساير باورها،‌ از حقوق يكسان برخوردار هستند.
 • هر انساني‌ از حق زندگي، آزادي و امنيت شخصي برخوردار است. هيچ‌كس نبايد تحت بردگي يا بندگيديگران قرار گيرد و هيچ‌كس نمي‌تواند انسان ديگري را خريدوفروش كند.
 • همه‌ي ‌افراد حق دارند پاداش (دستمزد) عادلانه و مطلوبي دريافت كنند. مادر و كودك، مستحق دريافتياري و توجه ويژه هستند.
 • هر فرد در قبال جامعه و هم شهريانش، وظايفي را برعهده دارد.
 • هيچ‌كس نبايد به‌طور ناعادلانه بازداشت، حبس و يا تبعيد شود. كليه‌ي افراد حق دارند كه دادگاهي مستقل و بي‌طرف، به‌طور عادلانه، علني و در برابري كامل به دعوي‌شان رسيدگي كند.
 • هر انساني داراي حق تابعيت است و هيچ‌كس نبايد از تابعيت خود، محروم شود.

دادگاه حقوق بشر اروپا

 • دادگاه حقوق بشر اروپا (ECHR)، در سال ۱۹۵۹براساس كنوانسيون (پيمان) اروپايي حقوق بشر تاسيس شد. اين كنوانسيون در سال ۱۹۵۰در ايسلند به امضا رسيد و در سال ۱۹۹۴ نيز ملزم به قانون شد.
 • كنوانسيون اروپايي حقوق بشر، حامي حق زندگي و آزادي، حق رسيدگي عادلانه و علني به دعاوي،‌ منع شكنجه، حق برخورداري از حريم خصوصي، آزادي بيان، آزادي در دين و در همنشيني و روابط است.
 • بسياري از حقوق خاص بشري، مورد حمايت پيمان‌هاي بين‌المللي، قوانين كشور ايسلند و همچنين قانون اساسي اين كشور هستند.

نفرت‌ پراكني

 • نفرت‌پراكني، شامل هر گونه صحبت، نظر، تصويرو ياساير اَشكال ارتباطي است كه موجب ترويج يا تحريك نفرت، عليه فرد يا افرادي شود كه متعلق به گروهي خاص هستند.
 • نفرت‌پراكنيعمليآزاردهنده است و مي‌تواند پيامدهايي جدي براي افراد و گروه‌ها درپِي داشته باشد. براساس قانون كيفري ايسلند، نفرت‌پراكني در ملأ عام شامل هر گونه سخن نفرت‌انگيز (ناپسند) يا تبعيض‌آميز عليه افراد يا گروه‌ها به‌دليل مذهب، قوميت، مليت، نژاد، رنگ پوست، اصل‌ونَسب و هويت جنسي يا گرايشات جنسيتي‌شان است و مجازات‌ آن، جريمه‌ي مالي و يا حداكثر دو سال زندان مي‌باشد. 

پيش‌ داوري

 • پيش‌داوري‌، درواقعآن دسته از قضاوت‌هايياست كه افراد زماني انجام مي دهند كه تنها يك طرف مسئله مورد بحث قرار گرفته‌است و يا موضوعي پيش از وقوع، مورد قضاوت قرار مي‌گيرد.
 • پيش‌داوري، اغلب براثرناآگاهييا ترس از چيزهاي جديد يا ناآشنايي اتفاق مي‌افتد كه افراد در رسانه‌ها يا در جامعه با آنها روبرو مي‌شوند.
 • هم كسانيكهمدتي در جامعه‌اي زندگي كرده‌اند و هم افرادي كه وارد جامعه‌ي جديدي مي‌شوند،‌ ممكن است مرتكب پيش‌داوري شوند.
 • ازطريقافزايشمشاركت و ديده‌شدن (حضور) افراد مختلف در مراحل هرچه‌بيشتر زندگي، مي‌توان توانايي درك افراد را گسترش و پيش‌داوري را كاهش داد.
 • خوب است كههر فرد، به درون خود نگاهيبيندازد و بينديشد كه آيا هنگام مشاهده يا تجربه‌ي موضوعي جديد يا ناآشنا، مي‌تواند پيش‌داوري‌هايي را كه مرتكب مي‌شود تشخيص دهد. سپس، بِجا است كه عميق‌تر به بررسي موضوع و جمع‌‌آوري اطلاعات بپردازد و سوالاتي را بپرسد. 

Video

Can we improve the content on the site?