Skip to content

Demokracja i społeczeństwo opiekuńcze

Prawa i wolności w demokratycznym społeczeństwie

 • Islandia jest demokratyczną republiką. Republika powstała 17 czerwca 1944 r.
 • Republika oznacza, że władza należy do obywateli. Obywatele wybierają przedstawicieli do parlamentu (Alþingi) oraz samorządów. Przedstawiciele należą do różnych partii politycznych.
 • Wybory parlamentarne odbywają się co 4 lata.
 • Prezydent wybierany jest na czteroletnią kadencję w wyborach powszechnych.
 • W wyborach decyduje większość głosów.
 • Ważne jest jednak, aby rząd większościowy brał pod uwagę wolę mniejszości podczas prowadzenia działań, np. w parlamencie i samorządach.
 • Każdy obywatel, który ukończył 18. Rok życia ma prawo głosu w wyborach w Islandii.
 • Wyborca musi posiadać islandzkie obywatelstwo.
 • Aby móc głosować w wyborach samorządowych, obcokrajowcy muszą mieszkać w Islandii nieprzerwanie przez pięć lat przed datą wyborów.
 • Władza dzieli się na trzy części: ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.

Karta Narodów Zjednoczonych

 • Karta Narodów Zjednoczonych została podpisana w San Francisco 26 czerwca 1945r. Był to pierwszy międzynarodowy traktat mający na celu utrzymywanie i ochronę praw człowieka na świecie.
 • Islandia podpisała kartę w 1946 r.
 • Powszechna deklaracja praw człowieka została podpisana 10 grudnia 1948 r.
 • Obejmuje między innymi: Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi. Każdy ma takie same prawa dotyczące koloru, rasy, płci, języka, pochodzenia, religii lub innych wierzeń.

Z Powszechnej deklaracji praw człowieka

 • Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi. Każdy ma takie same prawa dotyczące koloru, rasy, płci, języka, pochodzenia, religii lub innych wierzeń.
 • Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby. Nie wolno nikogo czynić niewolnikiem ani nakładać na nikogo służebności; niewolnictwo i handel niewolnikami są zakazane we wszystkich swych postaciach.
 • Każdy człowiek ma prawo do sprawiedliwego i godnego wynagrodzenia za pracę. Matka i dziecko mają prawo do specjalnej opieki i pomocy.
 • Każdy ma obowiązki wobec społeczeństwa i innych ludzi.
 • Nikogo nie wolno samowolnie aresztować, zatrzymać lub wygnać z kraju. Każdy człowiek ma na warunkach całkowitej równości prawo być słuchanym sprawiedliwie i publicznie przez niezależny i bezstronny sąd
 • Każdy człowiek ma prawo do posiadania obywatelstwa. Nie wolno nikogo pozbawiać obywatelstwa.

Europejski Trybunał Praw Człowieka

 • Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) został założony w 1959 roku na podstawie Europejskiej konwencji praw człowieka. Islandia podpisała konwencję w 1950 roku, a zasady zostały zawarte w islandzkim prawie w 1994roku.
 • Konwencja obejmuje prawo do życia i wolności; prawo do sprawiedliwych i publicznych sądów; zabrania tortur; prawo do prywatności; wolność wyrażania,religii i zgromadzeń.
 • Wiele szczegółowych praw człowieka jest chronionych przez międzynarodowe traktaty oraz islandzkie prawo, a także islandzką konstytucję.

Mowa nienawiści

 • Mowa nienawiści to rodzaj słów, obrazów lub innych form komunikacji,która poniża lub wzbudza nienawiść wobec osoby lub grupy.
 • Mowa nienawiści jest szkodliwa i może mieć poważny negatywny wpływ na osoby i grupy. Zgodnie z islandzkim kodeksem karnym publiczna mowa nienawiści rozumiana jest jako jakakolwiek dyskryminująca lub nienawistna wypowiedź wobec osoby lub grupy na podstawie ich religii, tożsamości etnicznej, narodowości, rasy, koloru, pochodzenia, tożsamości płciowej lub seksualności i podlega karze finansowej lub do 2lat pozbawienia wolności.

Uprzedzenia

 • Uprzedzenia to osądy wydawane przez ludzi, gdy poznali tylko jedną stronę danej sprawy lub gdy wydali osąd zawczasu.
 • Uprzedzenia często powstają z powodu ignorancji lub strachu przed nowymi lub nieznanymi rzeczami poznawanymi w mediach lub społeczeństwie.
 • Uprzedzenia mogą dotyczyć zarówno osób będących częścią danej społeczności, jak i osób dołączających do niej.
 • Zwiększając udział i widoczność różnych osób na jak największej liczbie etapów życia, można poprawić zrozumienie i ograniczyć uprzedzenia.
 • Zdrowym nawykiem jest zastanowienie się, czy potrafimy wykryć własne uprzedzenia, widząc lub poznając coś nowego. Ważne może być badanie danej kwestii, szukanie dalszych informacji i zadawanie pytań.

Video

Can we improve the content on the site?