Skip to content

Narodziny dziecka

Narodziny dziecka – prawo do urlopu rodzicielskiego

 • Urlop rodzicielski wynosi 12 miesięcy od 2021 roku.
 • Każdemu rodzicowi przysługuje 6miesięcy i możliwe jest przeniesienie do 6tygodni na drugiego rodzica.
 • Fundusz rodzicielski opłaca urlop rodzicielski i jest oparty o przychód. Prawo do urlopu rodzicielskiego związane jest z czasem i stosunkiem czasu na rynku pracy przed urodzeniem dziecka. Poszczególne osoby mogą zdobyć te uprawnienia.
 • Studenci mogą również wnioskować o urlop rodzicielski w przypadku narodzin dziecka w czasie studiów, jeśli spełnią określone warunki postępów na studiach.
 • Rodzice, którzy nie pracują i nie studiują, mogą ubiegać się o zasiłek rodzicielski. Zasiłek ten nie jest wysoki. www.vinnumalastofnun.is/faedingarorlofssjodur

Zasiłek opiekuńczy dla dzieci z niepełnosprawnościami

 • Zasiłek opiekuńczy należy się opiekunom prawnym dzieci z niepełnosprawnościami lub chorobami przewlekłymi.
 • Ma na celu wsparcie finansowe opieki nad tymi dziećmi i pokrycie kosztów z nimi związanych. www.tr.is/fjolskyldur/umonnunargreidslur
 • Zasiłek opiekuńczy wypłacany jest od urodzenia do ukończenia przez dziecko 18.roku życia.
 • Przykładem usługi oferowanej rodzicom niepełnosprawnych dzieci jest opieka krótkoterminowa nad niepełnosprawnymi, która daje rodzicom i rodzeństwu chwilę odpoczynku. Pomoc osobista polega na przykład na organizowaniu aktywności rekreacyjnych dla dziecka lub osoby dorosłej z niepełnosprawnością.
 • Jeśli istnieje podejrzenie zaburzenia rozwoju dziecka, pierwszym miejscem, które należy odwiedzić, jest ośrodek zdrowia (patrz część 4).

Dzienni opiekunowie

 • Dzienni opiekunowie zapewniają opiekę nad dziećmi powyżej 6.miesiąca życia. Są oni odpowiedzialni za opiekę i wychowanie, a także psychiczne i fizyczne samopoczucie dzieci pod ich opieką.
 • Pracują niezależnie, lecz muszą uzyskać zezwolenie na pracę od samorządu, który zajmuje się też monitorowaniem i doradztwem dla opiekunów dziennych..
 • Opiekunowie dzienni samodzielnie rejestrują i przyjmują dzieci.
 • Opłata jest nieujednolicona, a każdy opiekun sam decyduje o wysokości opłat, które są częściowo pokrywane przez władze lokalne.
 • Aby zostać opiekunem dziennym należy spełnić określone warunki, ukończyć szkolenia i uzyskać zezwolenie.

Prawa dzieci i nastolatków w Islandii

 • W Islandii stosowany jest obowiązek nauki przez 10 lat. W wieku od 6 do 16 lat (klasy 1-10).
 • Nastolatkowie mogą uczęszczać do szkoły drugiego stopnia (16-18 lat).
 • Rodzice odpowiedzialni są za obecność dzieci w szkole i wykonywanie przez nie zadań domowych.
 • Rodzice mają zarówno prawo, jak i obowiązek monitorowania i uczestnictwa w edukacji dzieci.
 • Uczniowie zagraniczni mają prawa do specjalnych lekcji języka islandzkiego.
 • Szkoły podstawowe korzystają z usług tłumaczy i tłumaczeń informacji kluczowych dla komunikacji rodziców z nauczycielami.
 • Według ogólnych zasad dzieci uczęszczają do szkoły w swojej okolicy i chodzą do klasy odpowiedniej do swojego wieku, niezależnie od ich umiejętności lub wcześniejszej edukacji.

Kilka aspektów praw dzieci i młodzieży

 • 10-letnie dziecko może samodzielnie przebywać na basenie (jeśli umie pływać), ale to od rodziców wymaga się, aby nie pozwalali samodzielnie przebywać na basenie dziecku nieumiejącemu pływać.
 • 12-letnie dziecko może uzyskać poradę w kwestiach zdrowotnych.
 • 12-letnie dziecko może samodzielnie decydować, czy chce dołączyć do organizacji religijnej lub z niej wystąpić.
 • 15-letnie dziecko jest niezależną stroną w sprawach dotyczących praw dziecka.
 • 15-letnie dziecko jest uznawane za odpowiedzialne za swoje czyny w świetle prawa. Ich wykroczenia podlegają karze.
 • Stosunek seksualny z dzieckiem poniżej 15. roku życia jest karalny.
 • 16-letni nastolatek może uzyskać pomoc medyczną lekarza/ośrodka zdrowia bez wiedzy rodziców.
 • W dniu ukończenia 16. roku życia nastolatkowie muszą płacić podatki od przychodów oraz składki emerytalne.
 • 17-latkowie mogą podejść do egzaminu na prawo jazdy.
 • Dorosłość osiągana jest w wieku 18 lat – w tym wieku osoba jest niezależna i ma kompetencje finansowe.

Konwencja ONZ o prawach dziecka – kilka ważnych elementów konwencji

 • Konwencja ONZ o prawach dziecka obowiązuje w Islandii.
 • Urodzenie dziecka należy zgłosić do Krajowego Rejestru Islandii (lekarz, położna lub matka). Należy zarejestrować imiona i nazwiska rodziców oraz informację, czy mieszkają razem. www.skra.is
 • Rodzice są odpowiedzialni za swoje dzieci, a dzieci mają prawo do opieki.
 • Rodzice są zobowiązani do utrzymywania dzieci, tj. zapewniania pożywienia, ubrań, mieszkania i innych kwestii koniecznych do życia. Obowiązek utrzymywania dziecka trwa, dopóki dziecko uczęszcza do szkoły średniej, nawet jeśli skończyło 18. rok życia.
 • Rodzice mają obowiązek podejmowania decyzji w kwestiach osobistych dzieci. Z wiekiem opinia dziecka nabiera większego znaczenia – 7-letnie dziecko ma prawo wyrażenia swojej opinii.
 • Rodzice mają obowiązek do stawiania potrzeb dziecka na pierwszym miejscu.
 • Konwencja o prawach dziecka zabrania przemocy i nadużyć wobec dzieci.
 • Dziecko ma prawo do poznania obu rodziców i nawiązywania relacji z obojgiem, nawet jeśli rodzice nie mieszkają razem.
Can we improve the content on the site?